Sterk Techniekonderwijs

Sterk Techniekonderwijs

Onze lokale economie dreigt te stagneren door gebrek aan technische vakmensen. Het aantal leerlingen dat een vmbo- of mbo-opleiding techniek volgt is in Emmen en omstreken flink gedaald de laatste jaren. Dor de demografische krimp zal deze daling bij ongewijzigd beleid verder voortzetten. 
Daarom slaan het techniekonderwijs en het bedrijfsleven in deze regio de handen ineen om meer leerlingen te laten kiezen voor een opleiding in techniek, om het brede aanbod van techniekonderwijs in stand te houden en om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd zijn. Betrokken zijn het Hondsrug College, Terra Emmen, het Esdal College en het Carmel College in overleg met het Drenthe College.

Ondernemers en scholen hebben afgesproken dat de werkgevers van bedrijven en scholen een Talentenprogramma gaan ontwikkelen en uitvoeren. Zeer getalenteerde techniekleerlingen worden via het programma nog eens extra gestimuleerd en geschoold en zijn in principe verzekerd van een baan. Het technisch bedrijfsleven gaat zich nadrukkelijker openstellen voor jongeren via bedrijfsbezoeken, maar ook door het verzorgen van gastlessen en door het verstrekken van opdrachten aan scholieren, waarbij ze hun talenten en inzicht kunnen laten zien. Afgesproken is tevens dat de bedrijven in de regio zich nog meer gaan inspannen om voldoende stageplaatsen te realiseren voor de leerlingen van de technische opleidingen. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor het Stagebureau Zuidoost Drenthe, dat haar activiteiten gaat verbreden.

Richting het basisonderwijs willen de scholen met technische opleidingen, samen met het regionale bedrijfsleven, pabo-studenten meer naar binnen halen om ook hen kennis te laten maken met techniek en techniek-onderwijs, want het kweken van interesse voor technische vakken begint al op de basisschool. Ondernemend Emmen is, als belangenbehartiger van de bedrijven en aanjager van het initiatief, blij met deze ontwikkelingen en zal een actieve bijdrage leveren aan de realisatie van bovenstaande ambities.

Dit project wordt gefinancierd uit een deel van de extra gelden die vanuit het Rijk voor het techniekonderwijs in de regio beschikbaar worden gesteld en door bijdragen vanuit het bedrijfsleven.

Meer weten?
Herman G. Idema, h.idema@ondernemendemmen.nl

(foto: Ondernemend Emmen)

Meer projecten van OE