Verlaging snelheid op rijkswegen geeft meer ruimte aan Drentse woningbouw

dinsdag 24 maart 2020

Provincie neemt vergunningaanvragen via landelijk stikstofsysteem in behandeling vanaf 7 april
De snelheidsverlaging naar 100 km p/u die sinds 16 maart geldt op rijkssnelwegen, creëert meer ruimte voor de bouw van woningen in Drenthe. Langzamer rijden is een van de oplossingen om de stikstofuitstoot op Natura2000-gebieden naar beneden te brengen en tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk te maken. De provincie Drenthe start de behandeling van aanvragen voor natuurvergunningen zo snel mogelijk om de woningbouw op gang te brengen.

Landelijk stikstofregistratiesysteem
Via een nieuw landelijk stikstofregistratiesysteem (SRSS) wordt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stikstofruimte toegekend aan woningbouwprojecten en zeven aangewezen infrastructuurprojecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en de daarbij behorende vergunningprocedures. In Drenthe is het registratiesysteem alleen bestemd voor woningbouwprojecten, omdat hier geen MIRT-project is aangewezen. Woningbouwprojecten met een stikstofdepositie van 0,00 mol/ha/jaar zijn nog steeds mogelijk zonder een vergunning volgens de Wet natuurbescherming, maar voor grotere woningbouwprojecten ontstaat met het stikstofregistratiesysteem meer ruimte.

Wonen in Drenthe
Gedeputeerde Hans Kuipers: “Uit een rondvraag bij de Drentse gemeenten blijkt dat zij voor maximaal 4.000 woningen een aanvraag voor een natuurvergunning verwachten in 2020. Wij verwachten met de beschikbare depositieruimte door de snelheidsverlaging een groot deel van alle vergunningen te kunnen verlenen voor de aangeleverde woningbouwprojecten. Soms met hulp van aanvullende lokale maatregelen, zoals duurzamer bouwen of elektrische bouwvoertuigen.” Dit is echter geen oplossing voor het landelijke stikstofprobleem. Het is van belang dat er op korte termijn meer landelijke maatregelen worden getroffen om de stikstofneerslag terug te brengen.

Aanvragen indienen in Drenthe
Vanaf 24 maart kunnen aanvragen die een beroep doen op het landelijke stikstofregistratiesysteem worden ingediend. Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen worden op volgorde van binnenkomst geprioriteerd en behandeld. De eerste zes weken vormen hierop een uitzondering. In deze periode krijgen de aanvragen voor woondeals (landelijke versnellingsprojecten) en – na twee weken – ook voor grote woningbouwprojecten (meer dan 100 woningen) prioriteit. Voor Drenthe, waar geen woondeal-projecten zijn, betekent het dat aanvragen vanaf 7 april in behandeling kunnen worden genomen. Meer informatie over het vergunningverleningsproces staat op www.bij12.nl en www.aanpakstikstof.nl.

Drentse aanpak stikstof
De provincie Drenthe werkt in de Drentse aanpak stikstof nauw samen met landbouw- en natuurpartijen, gemeenten, waterschappen, VNO-NCW, MKB-Noord, Bouwend NL en Transport en logistiek NL (TLN) en andere sectoren. Drenthe zet in op drie sporen: beleidsregels, generieke maatregelen die landelijk worden genomen en een gebiedsgerichte aanpak op maat. Meer informatie staat op www.provincie.drenthe.nl/stikstof.